Uw medisch dossier is privé. Het bevat informatie die u wilt afschermen van personen die niets met uw zorgbehandeling te maken hebben. Met onderstaande brief aan uw arts, of zorgverlener, legt u duidelijk vast hoe u wilt dat hiermee wordt omgegaan. De brief wordt opgenomen in uw medisch dossier. U kunt er altijd op terugvallen, wat de toekomst ook brengt.

Uw medisch dossier

In het huidige EPD, de zorginfrastructuur gebaseerd op het Landelijke Schakelpunt (LSP), ontbreekt die afscherming. VZVZ, de organisatie achter het LSP, biedt u en uw arts geen mogelijkheid om zelf te bepalen wat er gedeeld wordt, en met wie. Als u instemt met deelname kunnen op termijn vele duizenden zorgverleners in Nederland uw dossier bekijken. In de meeste gevallen is dit helemaal niet nodig, terwijl het risico dat uw medische gegevens door menselijke fouten of kwade opzet onder onbevoegde ogen komen hierdoor wel aanzienlijk stijgt.

Uw specifieke toestemming

Het delen van persoonlijke en gevoelige medische informatie vraagt om specifieke toestemming, zodat alleen die gegevens worden uitgewisseld die nodig zijn voor uw situatie. Uw arts en u houden hierdoor de controle over wie er toegang krijgt. Informeer uw arts dat u geen generieke toestemming wilt geven. Verstuur de zeggenschapsbrief en vraag uw arts of apotheker te zorgen voor specifieke toestemming. Zo houdt u controle over uw medische gegevens.

Verstuur de brief

Download de brief en vul de ontbrekende gegevens in. Via de volgende links kunt u de adresgegevens van de meeste huisartsen of apothekers opzoeken: huisarts (zorgkiezer), apotheek (apotheekgids). Of via detelefoongids.nl.

Naam Huisartsenpraktijk
Straatnaam NR
1234AB Plaatsnaam
Betreft: Specifieke toestemmingUw woonplaats, 1 januari 2017

Geachte heer, mevrouw,

Er zijn situaties waarbij het delen van mijn medische gegevens met andere zorgverleners relevant is. Ik wil echter niet dat mijn gegevens voor veel zorgverleners opvraagbaar worden gemaakt. In plaats daarvan wil ik zeggenschap houden over mijn medische gegevens.

In samenspraak met u wil ik kunnen bepalen wie er toegang krijgt tot mijn gegevens. Daarom wil ik gericht toestemming kunnen geven: voor de uitwisseling van bepaalde gegevens, met bepaalde zorgverleners, in bepaalde situaties.

Met specifieke toestemming deelt u mijn gegevens:

  • indien dat voor mijn behandeling relevant is
  • zolang dat nodig is en niet langer
  • alleen met zorgverleners die relevant zijn voor mijn behandeling

Voor specifieke toestemming is het nodig dat u als zorgverlener zelf in staat bent om de toegang tot mijn dossier fijnmazig in te regelen: welke gegevens worden gedeeld met wie? In de bijlage bij deze brief staat vermeld wat dit voor u inhoudt.

Graag verneem ik van u op welke wijze in uw praktijk specifieke toestemming gerealiseerd is. Indien dat nog niet het geval is, kunt u dit bewerkstelligen door in overleg te treden met uw leverancier, regio-organisatie, of belangenvereniging. U kunt daarbij deze brief overhandigen. Meer informatie vind u op de website www.specifieketoestemming.nl

Hoogachtend,

Uw naam
Straatnaam NR
1234AB Plaatsnaam
Bijlage

Wat betekent specifieke toestemming voor u als zorgverlener?

Specifieke toestemming betekent dat u uw patiënten toestemming vraagt voor het ontsluiten van gegevens die van belang zijn voor een specifieke medische situatie. Bijvoorbeeld voor de uitwisseling van relevante gegevens met een huisartsenpost of de dienstapotheek, of voor het uitwisselen van diabetesgegevens met de diabetesverpleegkundige. Voor deze situaties vraagt u afzonderlijk toestemming.

Met specifieke toestemming houden zorgverlener en patiënt zeggenschap over en zicht op welke gegevens met wie uitgewisseld worden, en voor hoe lang. Uw systeem is geschikt voor specifieke toestemming:

  • indien het u in staat stelt om specifieke toestemming te registreren en te controleren. Daarbij moet voldoende informatie worden vastgelegd om te kunnen bepalen welke informatie wel en niet mag worden gedeeld, en met wie.
  • indien het u controle biedt over de ontsluiting van medische gegevens. Zo hebt u de zekerheid dat de met de patiënt afgesproken partij(en) de afgesproken gegevens kunnen inzien, en niemand anders.

Met specifieke toestemming deelt u niet meer gegevens dan nodig, met niet meer zorgverleners dan afgesproken, en niet langer dan nodig voor een gegeven patiënt. Uw eigen systeem moet de toegang kunnen registreren en controleren. Zo kunt u de verantwoordelijkheid nemen voor het nakomen van de afspraken met uw patiënt, en worden alleen die gegevens ontsloten die relevant zijn voor een specifieke medische situatie.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) en specifieke toestemming:

De toestemming van de Vereniging van Zorgverleners voor Zorgcommunicatie (VZVZ) voor het Landelijk Schakelpunt (LSP, voorheen het landelijk Elektronisch Patiëntendossier, EPD) is generiek en voldoet daarmee niet aan bovengenoemde voorwaarden. Een keuze om gegevens te delen via het LSP, met bijvoorbeeld een huisartsenpost of de dienstapotheek, impliceert een mogelijke uitbreiding van de toegang in de toekomst (zie de informatiebrochure van VZVZ). Daar geef ik geen toestemming voor. Daarnaast biedt het LSP u technisch geen mogelijkheden om de toegang tot mijn medische gegevens zelf in te regelen; dit doet het systeem voor u. Dat maakt het vragen van specifieke toestemming bij het LSP onmogelijk.

Voor meer informatie: www.specifieketoestemming.nl.